PLADER PÅ PRØVE

Prøveplader - en smart måde at slippe for at betale afgift eller en kort genvej til ballade med politiet?

Velkommen til Max Power Trafik Klub! I klubben får du hver måned de bedste råd og seriøs vejledning, så du kan klare dig i synshallen, på gaden og over for ordensmagten.

PRØVEPLADER

I denne måned skal vi tale om prøveplader. Mange ser det som en rigtig smart genvej til at cruise rundt i en fed bil uden afgift, men lad os lige en gang for alle få på plads, hvad man egentlig må bruge der dersens prøveplader til.

Faktisk så hedder det løse og faste prøveskilte. De løse prøveskilte er de klistermærker, som man henter på motorkontoret til en 100 kr.-seddel om dagen. De faste prøveskilte ligner en almindelig nummerplade i aluminium.

 

LØSE PRØVESKILTE

Dem kan enhver gå ned at købe på Motorkontoret, men deres lovlige brugbarhed er begrænset til 10 punkter, der alle omhandler transport af bilen, demonstration af bilen og lignende. Og det kan ikke komme som en overraskelse, at brugen af løse prøveskilte er yderst begrænset, da man ved køb af løse prøveskilte skal krydse af, hvilken af de 10 ting man skal bruge pladerne til. Og der er sjovt nok IKKE et af punkterne, der hedder 'Strandvejs-cruising'...

FASTE PRØVESKILTE

De faste prøvenummerplader, som vi kalder dem i daglig tale, kan du kun få udleveret, hvis du er fabrikant, importør, forhandler eller reparatør af biler - eller har et specielt behov for prøveplader i dit daglige virke. Derudover er der yderligere ni punkter, som du skal overholde for at måtte køre med de faste prøveskilte. Det minder meget om reglerne for de løse prøveskilte, så almindelige personer har som regel meget begrænsede muligheder for at køre med løse eller faste prøveskilte.

Reglerne om prøveskilte hører hjemme under Skatteministeriet, men administreres af Rigspolitiets Færdselsafdeling, så det kan være svært at finde den rigtige vejledning. Vi har lagt teksten ud længere ned på denne side, så du nemt kan læse dig frem til, hvordan du bruger prøveskilte uden at komme i problemer med ordensmagten!

‘Ingen former for prøveplader giver ret til Strandvejs-cruising...'

 

 

Max Power siger...


MICHAEL: Jeg har aldrig sat mig ind i reglerne for kørsel med prøveskilte, og det har da også kostet tre bøder for 'lyst-kørsel'. Du kender det måske: Man skal lige have flyttet en bil. Der er ingen venner med et fejeblad i nærheden, og så tager man chancen. Men for din egen skyld, så tag og læs reglerne igennem. For som almindelig bilist er det meget sjældent, at man - lovligt - kan køre med løse eller faste prøveskilte.

Skal du eksempelvis prøve en bil hos en forhandler, skal der en ansat med, hvis bilen har faste prøveskilte på. Dog kan man selv køre tre timer i bilen, men det kræver en særlig formular fra Motorkontoret...

Der er mange myter om 'prøveplader', men faktum er, at deres brugbarhed er yderst begrænset.

 

 

 

Faste prøveskilte


§ 67. Faste prøveskilte kan udleveres til fabrikanter, importører, forhandlere eller reparatører til kørsel med registreringspligtige køretøjer eller godkendelsespligtige traktorer, der ikke er registrerede eller godkendte. Centralregisteret kan tillade, at faste prøveskilte udleveres til andre, der vedvarende har anvendelse herfor.

 

§ 68. Faste prøveskilte kan udleveres til enten biler eller motorcykler. Prøveskilte til biler anvendes også ved kørsel med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer. Prøveskilte til motorcykler anvendes også ved kørsel med registreringspligtige knallerter.

Stk. 2. Der udleveres to prøveskilte, der anbringes henholdsvis foran og bag på bilen, traktoren eller motorredskabet. Hvis de anvendes til påhængskøretøjer, skal det ene anbringes bag på påhængskøretøjet, og det andet medbringes i bilen.

Stk. 3. Til motorcykler og knallerter udleveres ét prøveskilt, der anbringes bag på køretøjet.

 

§ 69. Anmodning om faste prøveskilte indgives til et motorkontor.

Stk. 2. Motorkontoret kontrollerer at modtageren har tegnet ansvarsforsikring for prøveskiltene efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motordrevne køretøjer mv.

Stk. 3. Finder Centralregisteret, at betingelserne for udlevering af faste prøveskilte er opfyldt, foretages en registrering. Attest for faste prøveskilte sendes til den pågældende rettighedshaver. Bestemmelsen i § 10, stk. 1, og § 26, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Faste prøveskilte udleveres af motorkontorerne .

Stk. 5. Betalingen for benyttelse af faste prøveskilte opkræves og inddrives på samme måde som vægtafgift af motorkøretøjer.

 

§ 70. Faste prøveskilte må kun anvendes til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel her i landet med de køretøjer, der er nævnt i § 67, og kun til kørsel til de formål, der er nævnt i § 71. Køretøjet må ikke anvendes til befordring af gods ud over det, der er nødvendigt for at opnå formålet med anvendelsen af prøveskiltene. Køretøjet må heller ikke anvendes til befordring af personer, der er uvedkommende for at opnå formålet med kørslen.

Stk. 2. Faste prøveskilte kan tillige anvendes til kørsel med blokvogne og mobilkraner i forbindelse med de i § 71, nr. 1, 4 og 5, angivne formål.

Stk. 3. Faste prøveskilte må endvidere anvendes til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel i Finland, Norge og Sverige under de i stk. 1 angivne betingelser.

 

§ 71. Kørsel med faste prøveskilte må af prøveskilteindehaveren eller ansatte hos denne foretages til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af nye køretøjer eller kørselsprøve i anledning af reparation af køretøjer, men derimod ikke til tilkørsel af nye eller istandsatte køretøjer.

2) Demonstration af køretøjer for forhandlere og disses personale.

3) Demonstration eller prøve af køretøjer i anledning af salg. Demonstrations- og prøvekørsel må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra den eventuelle køber af et køretøj af den pågældende type, medmindre køretøjet er registreringsafgiftspligtigt, og der er betalt registreringsafgift af køretøjet som for person eller varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen.

4) Afhentning eller udbringning af køretøjer i anledning af reparation eller salg.

5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af køretøjet.

6) Overførsel af køretøjer til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Overførsel til et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum, f.eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med overførsel til et udstillingssted.

7) Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af en person, der har bopæl her i landet. Sådan kørsel må kun finde sted fra grænsen eller havnen direkte til det sted, hvor køretøjet skal registreres, eller hvor den, der indfører køretøjet, har bopæl, forretning eller værksted.

8) Optagelse af fotografier eller film af køretøjet. Sådan kørsel må kun foretages af fabrikanter eller importører af køretøjer fremstillet i udlandet, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

9) Kortvarig kørsel i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue eller lignende arrangementer. Sådan kørsel må kun foretages efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

 

§ 72. Faste prøveskilte må med de undtagelser, der er nævnt i stk. 2 og 3, kun benyttes af den person, det firma eller den filial, hvortil de er udleveret.

Stk. 2. Ved demonstrationskørsel, jf. § 71, nr. 2 og 3, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskiltene udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn. For motorcykler gælder denne regel kun køretøjer, der ikke vil kunne registreres med bagsæde.

Stk. 3. Ved demonstrationskørsel, jf. § 71, nr. 2 og 3, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, 1. pkt., hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på blanketformularer, der er godkendt af Centralregisteret. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

§ 73. Faste prøveskilte må ikke anvendes på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden. Prøveskiltene må heller ikke anvendes på køretøjer, hvis nummerplader er fjernet af politiet på grund af mangler. Herfra undtages dog kørsel i forbindelse med registrering eller godkendelse, når køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand.

 

§ 74. Uanset bestemmelsen i § 70, stk. 1, 1. pkt., kan faste prøveskilte anvendes på registrerede køretøjer ved kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller ændring af registrering, hvorved det skal forsynes med nye nummerplader. De aftagne gamle eller de udleverede nye nummerplader skal medbringes i køretøjet.

Stk. 2. Faste prøveskilte kan endvidere anvendes på motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet forsynes med tilkoblingsanordning, og det skal benyttes til kørsel med tilkoblet køretøj til et af de formål, der er nævnt i § 71.

 

§ 75. Faste prøveskilte kan inddrages, hvis de benyttes i strid med reglerne i § 68 eller §§ 70-73.

Stk. 2. Faste prøveskilte kan endvidere inddrages, hvis de ikke længere benyttes til det formål, som de er udleveret til.

Stk. 3. Inddragelse efter stk. 1 skal ske for et bestemt tidsrum af ikke over 1 år. I denne periode kan der ikke til vedkommende udleveres andre faste prøveskilte.

 

Løse prøveskilte


§ 76. Til personer, der ikke vedvarende har brug for prøveskilte, kan der udleveres løse prøveskilte til benyttelse til de formål, der er nævnt i § 70 og § 71.

Stk. 2. Løse prøveskilte kan endvidere udleveres til benyttelse på køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af tekniskhistoriske grunde til lejlighedsvis kørsel.

Stk. 3. Køretøj som nævnt i stk. 2 skal forinden udleveringen af prøveskilte være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er fjernet af politiet på grund af mangler.

 

§ 77. Løse prøveskilte kan udleveres af ethvert motorkontor. De må kun udleveres til personer, som er motorkontoret bekendt, eller som kan legitimere sig.

Stk. 2. Ved udleveringen af prøveskiltene skal der udstedes en tidsbegrænset skriftlig tilladelse med oplysning om formålet med udleveringen og vilkårene for benyttelsen. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 14 dage. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

Stk. 3. Motorkontoret tegner ansvarsforsikring for prøveskiltene.

Stk. 4. Efter benyttelsen skal prøveskiltene tilbageleveres til den myndighed, der har udleveret dem. Prøveskiltene må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsens gyldighed.

Stk. 5. Betaling for benyttelse af løse prøveskilte sker forud for det tidsrum, prøveskiltene påregnes at skulle anvendes. Betalingen beregnes fra udlevering til det øjeblik, da skiltene på ny er den udleverende myndighed i hænde. For overskydende tid ud over 1 time betales som for et døgn. Hvis skiltene sendes tilbage, beregnes betalingen til det tidspunkt, afsenderen godtgør at have indleveret dem til forsendelse.

Stk. 6. Betalingen dækker tillige den af motorkontoret tegnede ansvarsforsikring for kørsel med prøveskilte.

Stk. 7. Motorkontoret kan kræve, at der stilles et passende depositum for udlevering af prøveskilte.


§ 78. Løse prøveskilte kan udleveres i form af selvklæbende plastfolie, hvorpå prøveskiltenes gyldighedsperiode er angivet. Løse prøveskilte af selvklæbende plastfolie kan tidligst udstedes 5 dage før gyldighedsperiodens begyndelse, og de skal ikke tilbageleveres.

Stk. 2. For prøveskilte af selvklæbende plastfolie regnes betalingen i hele døgn fra begyndelsen af det døgn, hvori udlevering finder sted, og indtil udgangen af det døgn, hvori skiltene ønskes benyttet. Hvis skiltene ikke er gyldige på udleveringstidspunktet, regnes betalingen fra begyndelsen af det døgn, hvori gyldighedsperioden begynder. Betalingen skal ske i forbindelse med udlevering, og der ydes ikke tilbagebetaling, selv om skiltene eventuelt tilbageleveres, før gyldighedsperioden er udløbet.

 

§ 79. Reglerne i § 68, § 70, stk. 1 og 2, § 71, § 72, stk. 1, 2 og stk. 3, 1. pkt., § 73 og § 74, finder tilsvarende anvendelse på løse prøveskilte, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. Hvis prøveskiltene benyttes i strid med reglerne i § 68, § 70, stk. 1 og 2, § 71, § 72, stk. 1, 2 og stk. 3, 1. pkt., eller § 73, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes, finder § 75 tilsvarende anvendelse.

Abonnér på M! nu! Se alle tilbud