Magasinet M!

Fuck, en fed film

The Wolf Of Wall Street er 'makkerparret' Scorsese og DiCaprios måske bedste film. Og en seriøs kandidat til årets film 2014.

Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuckfuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuckfuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck.

Med 506 'Fuck'-ytringer i løbet af filmens 3-timers varighed, har The Wolf of Wall Street skrevet sig ind i filmhistorien for flest 'Fuck'-ord i en spillefilm. Og inden du lader dig skræmme af filmens relativt lange spilletid, kan vi berolige dig med, at tiden flyver afsted i selskab med Leonardo Dicaprio - der måske aldrig er set bedre - og hans slæng af Wall Street-svindlere.

ANNONCE
Fuck, en fed film

Foto @ Paramount Pictures

The Wolf Of Wall Street kandiderer til at være én af Scorsese bedste film og er meget tæt på at nå op på siden af mesterværket Goodfellas. Tiden vil vise, om den opnår samme kultstatus. Vores forsigtige gæt er, at det gør den. DiCaprio og Scorsese er virkelig veloplagte i denne film. For satan det er lækkert at se. Replikkerne, skuespillet den stramme og sandfærdige fortælling om storsvindleren Jordan Belfort fra Wall Street sidder lige i skabet. Vi mindes aldrig at have set en film, hvor der blandt mange vanvittige scener bliver kastet med dværge, sniffet coke fra en prostituerets anus og taget stoffer i voldsomme mængder. Tony Montana, go home.

 

ANNONCE
Fuck, en fed film

Foto @ Paramount Pictures

Dertil er The Wolf Of Wall Street måske en af de sjoveste film, vi har set i lang tid. Ikke på den der Dum & Dummere-måde, men på den herligt politisk ukorrekte måde. Uden at afsløre for meget skal du glæde dig til scenen med DiCaprio, Jonah Hill, en Lamborghini Countach og et par piller, der måske, måske-ikke, har overskredet sidste salgsdato.

Filmåret er 2014 er i den grad skudt i gang med denne perle af en film.

6 ud af 6 stjerner.

 

 

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE